شهيد سید عطاءالله بحیرایی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 47 - شماره 2