شهيد رضا جمشیدی

مرصاد - اسلام آباد غرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 29 - رديف 6 - شماره 11