شهيد جعفر نجاتی

بيت المقدس 4-دربنديخان -1367.01.14-قطعه 53-رديف 164-شماره14