شهيد باقر فرخزاد

بيت المقدس 2 ماووت - 1366.11.1 - قطعه 40 - رديف 49 - شماره 13