شهيد امیر ابوفاضلی

سقز - مورخ 1369.5.7 - قطعه 40 - رديف 41 - شماره 1