شهيد اصغر میرزازاده

بيت المقدس 4-شيخ صالح -8-1-1367 - قطعه 40-رديف 13-شماره 23