شهيد احمد علمداریان

مرصاد - اسلام آباد غرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 47 - شماره 11