شهيد احمد رستمی

مرصاد - اسلام آبادغرب - مورخ 1367.5.5 - قطعه 40 - رديف 38 - شماره 6