شهید موسی شجاعی

خيبر - طلائيه - مورخ 1362.12.19 - قطعه 27 - رديف 13 - شماره 13