شهید مهدی قناعتی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.19 - قطعه 26 - رديف 93 - شماره 50