شهيد مهدی اسماعیلی

والفجر هشت - فاو - 22-11-1364 - قطعه 53 - رديف 58 - شماره 7