شهید مصطفی کاشی

نصر 4 - ماووت - مورخ 1366.4.11 - قطعه 27 - رديف 106 - شماره ث