شهید مصطفی قاسمی

كربلاي 5 - شلمچه - 23-10-1365-قطعه 53 - رديف 23- شماره 7