شهید مصطفی انصاری

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.22 - قطعه 53 - رديف 135 - شماره 17