شهید مرتضی جودکی

بدر- شرق دجله -1363-قطعه 27 - رديف 121- شماره 16