شهید محمود لطیفیان

بيت المقدس 4 - شاخ شمران - مورخ 1367.2.30 - قطعه 29 رديف 136 - شماره 2