شهید محمود حقی زاده

بدر - شرق دجله - 22 - 12 - 1363 - قطعه 27-رديف 139-شماره 9