شهید محمد غفوری

تكميلي كربلاي 5 - شلمچه - 13-11-1365-قطعه 29 - رديف 18 - شماره 5