شهید محمد عربی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.20 - قطعه 28 - رديف 96 - شماره 1