شهید محمد سمندر

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.19 - قطعه 29 - رديف 107 - شماره 4