شهید محمدرضا ترامشلو

سيدالشهدا ع - فكه - 1365.2.13 - قطعه 53 - رديف 180 - شماره5