شهید محمد حسین علی محمدی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.18 - قطعه 27 - رديف 58 - شماره ج