شهید محسن فرجی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.19 - قطعه 26 - رديف 89 - شماره 43