شهید مجتبی جوادزاده

كربلاي 5 - شلمچه - 24-10-1365 - قطعه 53-رديف 8- شماره 12