شهید قاسم چاقری

نصر 7 - سردشت - مورخ 1366.5.14 - قطعه 26 - رديف 81 - شماره 48