شهید غلامرضا هوریان

كربلاي 5 - شلمچه - 1365.11.14 - قطعه 26 - رديف 86 - شماره 52