شهید علی روضه ای

كربلاي 2 - حاج عمران - مورخ 1365.6.11 - قطعه 53 - رديف 98 - شماره 16