شهيد علی اصغر ارسنجانی

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.20 - قطعه 26 - رديف 84 - شماره 44