شهید عباس پوراحمد

كربلاي 8 - شلمچه - 1366.1.19 - قطعه 26 - رديف 80 - شماره 46