شهید عباس شکوهی طرقی

كربلاي 5 - شلمچه - 30-10-1365-قطعه 53-رديف 1-شماره 8