شهید صادق سوداگری

كربلاي 5 - شلمچه - 23-10-1365 - قطعه 53 - رديف6 - شماره 9