شهید سید علی پیغمبرزاده

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.20