شهید سید ابراهیم کسائیان

كربلاي 5 - شلمچه - 19-10-1365- مزار روستاي گلزار شهداي پل سفيد