شهید حسین رضا سهراب لک زاده

كربلاي 5 - شلمچه - 22-10-1365-قطعه 53-رديف 13-شماره 8