شهید سعید طوقانی

بدر - جزيره مجنون - مورخ 1363.12