شهید رضا محمدی

كربلاي 5 - شلمچه - 21-10-1365 - قطعه 53-رديف 32- شماره 7