شهید رضا قلی لالانی

والفجر 2 - اج عمران - 27-8-1362 - قطعه 28 - رديف 115 - شماره 4