شهید داود عابدی

بدر - جزيره مجنون - مورخ 1363.12،22 . - قطعه 27 - رديف 117 - شماره 9