شهید حمید حیدری

كربلاي 5 - شلمچه - 1366-10-23 قطعه - 53 - رديف 29 - شماره 4