شهید حمیدرضا پرتوسعد

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.22