شهید حسین مصطفایی

بدر - شرق دجله - قطعه 27 - رديف 126 - شماره 13