شهید حسین مجلسی راد

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.11.9 - قطعه 26 - رديف 87 - شماره 51