شهید حسین عبدالوهابی

بدر - جزيره مجنون - مورخ 1363.12.23