شهید حسین طاهری

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.22 - قطعه 53 - رديف 8 - شماره 18