شهید حسین طاهری

كربلاي 5 - شلمچه - مورخ 1365.10.21 - قطعه 26 - رديف 87 - شماره 50