شهید حسین رضاپور

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.20 - قطعه 26 - رديف 81 - شماره 53