شهید حسن کوه علی

نصر 4 - مائوت - مورخ 1366.4.11 - قطعه 29 - رديف 157 - شماره 14