شهید حسن ارسنجانی

نصر 7 - سردشت - مورخ 1366.5.14 - قطعه 26 - رديف 83 - شماره 44