شهید حجت الله شمسیان

كربلاي 8 - شلمچه - مورخ 1366.1.20 - قطعه 29 - رديف 164 - شماره 7