شهید حجت الله امیر صوفی

بدر - شرق دجله - قطعه 27-رديف 122-شماره 10